Kallelse till extra årsmöte 2015-07-02

Kallelse till extra årsmöte 2015-07-02 Helsingborgs Sportdykarklubb Delfinen

Härmed kallas du som medlem i Helsingborgs Sportdykarklubb Delfinen till extra årsmöte klockan 18:00 i klubblokalen på Maria Park, Västra Allén 15. Syftet är att tillsätta de två vakanta platser som finns i styrelsen. Vid årsmötet föreslog valberedningen Klas Sjölin som var intresserad av att delta i styrelsens arbete. Klas hade då inte varit medlem i fyra månader vilket är ett krav enligt stadgarna för att kunna väljas in i styrelsen. Årsmötet föreslog även Åsa Janheden som inte heller varit medlem i fyra månader som en kandidat till en styrelsepost. Åsa accepterade efter årsmötet att delta i styrelsens arbete. Sedan ordinarie årsmöte har Klas och Åsa därför varit adjungerade och därmed arbetat i styrelsen. Det är nu valberedningens förslag att dessa två medlemmar väljs in i styrelsen då de vid tidpunkten för det utlysta extra årsmötet varit medlemmar i fyra månader.

Agenda på Helsingborgs Sportdykarklubb Delfinens extra årsmöte 2015-07-02

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Mötets stadgeenliga utlysande
§ 3 Godkännande av dagordning
§ 4 Val av årsmötets ordförande
§ 5 Val av årsmötets sekreterare
§ 6 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
§ 7 Upprättande av röstlängd
§ 8 Fyllnadsval av styrelseledamöter
a. Val av 2 styrelseledamöter till för närvarande vakanta platser
§ 9 Mötets avslutande

Kommentarer inaktiverade.