Kallelse årsmöte 2017

Härmed kallas du som medlem i Helsingborgs Sportdykarklubb Delfinen till årsmöte. Mötet kommer hållas i klubblokalen på Västra Allén 15 lördagen 11:e februari klockan 1500.

Klubben bjuder på kaffe, te eller mineralvatten och fikabröd till det.

Verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse kommer att delges på årsmötet. Dessa underlag kommer även publiceras på klubbens hemsida senast en vecka innan årsmötet på http://www.hsdkdelfinen.se/arsmote-2017.

En motion har inkommit, denna återfinns i den kompletta kallelsen på hemsidan. Inga propositioner föreslås.

För att du ska ha rösträtt på mötet måste medlemsavgiften för 2017 betalts innan mötets start.

Efter mötet tänkte vi ha en dykpub med mat för de som vill på någon pub nere i stan. Vi vill därför gärna ha din anmälan så att vi kan boka bord. Anmälan till Fredrik Larsson på [email protected] Puben börjar 1900. Det kan ju vara trevligt att efter mötet stanna i klubblokalen och ljuga lite om dykhändelser eller kommande planer innan vi går ner på stan.

Komplett kallelse återfinns här: http://www.hsdkdelfinen.se/arsmote-2017

Kallelse årsmöte 2016

Härmed kallas du som medlem i Helsingborgs Sportdykarklubb Delfinen till årsmöte. Mötet kommer hållas i klubblokalen på Västra Allén 15 lördagen 13:e februari klockan 1500.

Klubben bjuder på kaffe, te eller mineralvatten och fikabröd till det.

Verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse kommer att delges på årsmötet. De kommer även publiceras på klubbens hemsida senast en vecka innan årsmötet på http://www.hsdkdelfinen.se/arsmote-2016/. Inga motioner har inkommit. Föredragningslista för årsmötet bifogas denna kallelse. Önskas något av ovan nämnda dokument i utskriven form, vänligen kontakta ordförande på [email protected] eller 0733-462148.

För att du ska ha rösträtt på mötet måste medlemsavgiften för 2016 betalts innan mötets start.

Efter mötet tänkte vi ha en dykpub med mat för de som vill på någon pub nere i stan. Vi vill därför gärna ha din anmälan så att vi kan boka bord. Anmälan till Fredrik Larsson på [email protected]. Puben börjar 1800. Det kan ju vara trevligt att efter mötet stanna i klubblokalen och ljuga lite om dykhändelser eller kommande planer innan vi går ner på stan.

Förslag till föredragningslista

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter för efterföljande verksamhetsår.

10. Behandling av styrelsens propositioner och i rätt tid inkomna motioner.

11. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av två år;

b) sekreterare för en tid av två år;

c) övriga sex ledamöter i styrelsen för ett år;

d) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e) två revisorer för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

f) säkerhetsombud;

12. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas utan ska behandlas som motion.

Nyårsdyk

Klockan 0930 träffas vi vid Tropical Beach för att göra ett nyårsdyk. Det bjuds på kaffe, lite snittar och alkofritt bubbel. Se mer info på https://www.facebook.com/events/1673125296293028/

Julgransförsäljning

Även i år säljer vi julgranar. Alla är välkoma att handla sin gran hos oss! Vi bjuder på glögg och pepparkakor och så mycket julstämning vi kan.

Försäljningen sker 12-13/12 samt 19-20/12 kl 9-15.

Välkomna!

Kallelse till extra årsmöte 2015-07-02

Kallelse till extra årsmöte 2015-07-02 Helsingborgs Sportdykarklubb Delfinen

Härmed kallas du som medlem i Helsingborgs Sportdykarklubb Delfinen till extra årsmöte klockan 18:00 i klubblokalen på Maria Park, Västra Allén 15. Syftet är att tillsätta de två vakanta platser som finns i styrelsen. Vid årsmötet föreslog valberedningen Klas Sjölin som var intresserad av att delta i styrelsens arbete. Klas hade då inte varit medlem i fyra månader vilket är ett krav enligt stadgarna för att kunna väljas in i styrelsen. Årsmötet föreslog även Åsa Janheden som inte heller varit medlem i fyra månader som en kandidat till en styrelsepost. Åsa accepterade efter årsmötet att delta i styrelsens arbete. Sedan ordinarie årsmöte har Klas och Åsa därför varit adjungerade och därmed arbetat i styrelsen. Det är nu valberedningens förslag att dessa två medlemmar väljs in i styrelsen då de vid tidpunkten för det utlysta extra årsmötet varit medlemmar i fyra månader.

Agenda på Helsingborgs Sportdykarklubb Delfinens extra årsmöte 2015-07-02

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Mötets stadgeenliga utlysande
§ 3 Godkännande av dagordning
§ 4 Val av årsmötets ordförande
§ 5 Val av årsmötets sekreterare
§ 6 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
§ 7 Upprättande av röstlängd
§ 8 Fyllnadsval av styrelseledamöter
a. Val av 2 styrelseledamöter till för närvarande vakanta platser
§ 9 Mötets avslutande

Hamnstädning!

I år genomförs städningen av hamnbassängen i Norra hamnen lördagen den 23 maj, det vill säga om två helger. Vi behöver både dykare och landpersonal på plats. De senare är inte minst viktiga!

Vi träffas kl 09:00 och kommer att genomföra två dykpass, ett före och ett efter lunch. Allt beräknas vara klart ca kl. 15.00. Klubben bjuder på lättare lunch, grillade hamburgare eller korv.

Det finns många anledningar till att vara med på hamnstädningen:

  • Vi gör en bra insats för naturen! Vi brukar få upp stora berg med skräp!
  • Det är ett kul sätt att träffa andra medlemmar i klubben!
  • Vi får betalt av kommunen för att vi genomför städningen, ett bidrag som gör att våra övriga kostnader kan hållas låga!
  • Vi gör reklam för vår klubb & dyksporten mitt i centrala Helsingborg!

VIKTIGT: Anmälan görs till [email protected] så snart som möjligt. Anmäl alla eventuella familjemedlemmar som kommer delta, eftersom vi ordnar mat till alla. Ange om ni är apparatdykare, fridykare eller ”landkrabba”.

Gör lite nytta för havet, var en del i gemenskapen och ha skoj samtidigt – var med på hamnstädningen 2015! Dykare från alla klubbar är hjärtligt välkomna!

Information från valberedningen

Det finns lediga platser i styrelsen som ska väljas på årsmötet i februari. Är du sugen på att fylla en av dem så hör av dig till [email protected]

Du får möjlighet att engagera dig i frågor du brinner lite extra för och att styra klubben i rätt riktning.
Att sitta med i styrelsen innebär att du deltar i ca 10 möten om året och däremellan arbetar med uppdrag och frågor som kommit upp på mötena.

Nedan redovisas ett utdrag från klubbens stadgar:

6 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.

4 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

För att vara röstberättigad samt ha yttrande- och förslagsrätt på årsmöte krävs:

  • att medlemmen under mötesåret fyller lägst 15 år;
  • att medlemskap har beviljats minst fyra månader före årsmötet; (Gäller för medlemmar som varit medlemmar i antingen Helsingborg Divers Sportdykarklubb eller Dykarklubben Delfinen 2014 och som numera tillhör Helsingborgs SDK Delfinen)
  • att medlemsavgifter för innevarande år har betalats;

Valberedningen

Kenneth Backstöm, Konstantin Mansfeldt, Nicklas Österbom